Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårhistorik

Dubbning på Järvanslägret

Följande omfattande kårhistorik är ett sammandrag gjort till 50-års jubileet den 20 maj 2000. Kårhistoriken är baserad på Torbjörn Gustafssons historik och jubileumshistoriken 1960.

KFUM splittras

Munksnäs Spejarna grundades den 24 mars 1950. Det har alltså gått 50-år sedan dess. Men kårens historia började faktiskt några år tidigare…

Det började med att det i scoutkåren Helsingfors K.F.U.M. i slutet av september 1946 uppstod svåra motsättningar mellan ledarna. Den dåvarande kårchefen Ebbe Broström tog avsked och med honom de flesta andra ledarna. Ebbe bildade tillsammans med de här ledarna senare sjöscoutkåren Seaboys.

Samtidigt avgick även K.F.U.M.:s III avdelning, kallad Skogsmårdarna, som leddes av Rune Söderlund och Carl-Bertil Ekström, mera kända som "Tallen och Granen". Skogsmårdarna bestod av ca 20 scouter som huvudsakligen bodde i Bortre Tölö och Munksnäs. Eftersom både Ebbes grupp och Skogsmårdarna brutit sig ut ur K.F.U.M. återstod av K.F.U.M.:s stora ledargarde, i november 1946, endast 4 ledare.

Skogsmårdarna diskuterade olika alternativ för sin fortsatta existens. Alternativen var följande 1) Kvarstanna i K.F.U.M., 2) Ansluta sig till Ebbe och Seaboys, 3) Bilda en egen kår. Man planerade att denna kår skulle få namnet Nybyggarna och att halsduken skulle bli brun med gul kant.

Men så fick man ett anbud om anslutning till Helsingfors Scoutkår Spejarna. Den kåren bestod då endast av en avdelning som verkade i Åggelby. Det, var kring den 18 november 1946 som Skogsmårdarna anslöt sig till Spejarna.

Vi och Åggelby

Relationerna till Spejarna i Åggelby var goda, men på grund av det stora avståndet inte särskilt intima.

I januari 1947 delades skogsmårdarna i två avdelningar: Jaktfåglarna i Munksnäs och Skogsmårdarna i Bortre Tölö. Den sistnämnda avdelningen bibehöll sålunda det gamla namnet. Jaktfåglarna leddes av Rune Söderlund och Clas Lindström och bestod av två patruller, Falken (Phalcen) samt Höken. Skogsmårdarna leddes av Carl Bertel Ekström och Folke Nordström samt senare av Åke Silén. Sommaren 1947 deltog kåren i två läger, kårlägret på Järvans och förbundslägret i Westend.

Men under hösten hade avdelningarna i Tölö och Munksnäs stora ledarproblem p.g.a. sjukdomar och krävande studier. Under den här "dystra tiden", hösten 1947, grundades en fristående VU-avdelning i Munksnäs med Edmund Luther (Sheriffen) och Torsten Holmqvist (Baloo) som ledare. I ett senare skede gjorde Lilly Johansson (Raksha), Selma Jansson (Baghera), och Erik Lindqvist (Akela) storartade insatser för VU-arbetet i Munksnäs.

År 1947 startade kåren (Helsingfors Spejarna) en scoutavdelning i Haga-Sockenbacka.

Vid Torvströmötet den 6. september 1948 på Finska Torvströföreningens kontor valdes Gunnar Fagerlund (Fakiren) och Nils Wikström till kårchef respektive vicekårchef för Spejarna. I detta möte deltog även Edmund Luther som anhöll om att den av honom ledda pojkgruppen skulle anslutas till kåren som en VU-avdelning. Helsingfors Scoutkår Spejarna omfattade således år 1948 scoutavdelningar i Tölö, Munksnäs, Haga-Sockenbacka och Åggelby. Dessutom fanns det VU-avdelningar i Munksnäs och Haga-Sockenbacka. År 1949 började Tölö avdelningen småningom dö ut p.g.a. ledarbrist.

Munksnäs Spejarna grundas

Den 28 april 1949 grundades en interremistisk understödsförening i Munksnäs och vid ett K.K. den 11. oktober meddelade ledarna för avdelningarna i Munksnäs och Haga-Sockenbacka att de önskade utträda ur kåren (Spejarna) i och för grundande av en egen kår. Vid Spejarnas årsmöte den 24 januari 1950 beslöts att Munksnäs och Haga-Sockenbacka scouterna som enskilda medlemmar skulle utträda ur kåren i och för bildande av egen kår Munksnäs Spejarna. Såsom i registrerade föreningar sker, tillföll allt materiel Helsingfors Scoutkår Spejarna (Åggelby). Den 14 mars 1950 anhöll Munksnäs Spejarnas K.K. om högkvarterets godkännande av vår kår. Kårens K.K. bestod av följande medlemmar:

Kårchef: Gunnar Fagerlund
Vicekårchef: Claes Pelander
Kårsekreterare: Erik Johansson
Kassör: Edmund Luther
Materialförvaltare: Torsten Holmqvist

Understödsföreningen i Munksnäs grundades den 21 april 1950 och till ordförande valdes kamrer Gunnar Floman. Den 10 maj 1950 kom H.K.:s godkännande av vår kår, men först den 17 december år 1956 blev kåren registrerad förening.

Avdelningarna

Hösten 1950 startade en V.S. avdelning under mag. Guy Höglunds ledning. V.S. avdelningen och speciellt medlemmarna E.A. Rosenqvist och Ragnar Strand bidrog verksamt till att kåren fick en egen fana. Kårfanan spikades den 25 januari 1952 under pomp och ståt. En massa inbjudna gäster med förbundschefen Eskil Strandström i spetsen var närvarande. Hösten 1951 delades Munksnäsavdelningen i två avdelningar: Stigfinnarna ledd av Edmund Luther och Pälsjägarna ledd av Carl-Bertel Ekström. Samtidigt fick Haga-Sockenbacka avdelningen namnet Nybyggarna. Chef för Nybyggarna var Claes Pelander. Hösten 1954 grundades senioravdelningen Nyingarna.

Den 20 oktober 1954 grundades pionjäravdelningen med Olli Turunen som ac. och Torbjörn Gustafsson (Stybi) som vac.

I oktober 1958 startade en VU-avdelning i Norra Munksnäs (Munkshöjden i dag).

Våren 1959 bifölls Nybyggaravdelningens anhållan om utträde ur vår kår som enskilda medlemmar i och för grundande av egen kår den 1 september 1959. Nybyggaravdelningen omfattade 72 medlemmar.

Verksamheten fram till idag

Under 60- och en bit in på 70- talet var kåren mycket livskraftig, med upp till fyra scoutavdelningar och lika många vargunge-avdelningar. Vi hade förutom Scoutkällaren också "Lyan" i Munkshöjden vid Björneborgsvägen 5, mera känd som "Svenska gården". Under en tid på 70-talet hade vi också en avdelning kallad "Hanseaten" med scouter från tyska skolan ledda av Edmund Luther.

Under den här perioden så ordnade kåren tilsammans med Munksnäs Flickscouter och understödsföreningen följande evenemang: Scoutfesten den 4 februari, tivoli på första maj samt scoutbasaren den 6 december. Av de här evenemangen så finns fortfarande scoutbasaren kvar. Ett annat evenemang som inte direkt är kårens men ändå alltid har engagerat ett antal scouter och ledare är det årliga julottekaffet som hålls i Scoutkällaren efter Scoutkåren Seaboys julotta i Karuna kyrka på Fölisön.

1979 Hölls det första kårlägret där en grupp från Munksnäs Flickscouter också var med, det var startskottet till vårt första gemensamma kårläger "Pirat 84", som hölls på Torsö i Ekenäs skärgård. Redan 1986 hade vi följande gemensamma kårläger där också en grupp tyska scouter deltog. Flera gemensamma läger har hållits och båda kårerna kommer bra överens såväl på scout- som på ledarplanen.

Scoutingen är i mångt och mycket samma sak i dag som för 50 år sedan, men en del har naturligtvis förändrats. I och med ett allt större utbud på fritidsverksamheter har scoutkårerna svårt att hävda sig. Scoutingen har alltid byggt på frivillighet och i vårt kommersialiserade samhälle kan det i bland vara svårt att hålla kvar äldre scouter och ledare. Därför har vi försökt profilera oss som en kår med "tuffa" utmaningar såsom kanotfärder, lapplandsvandringar och liknande. Som det verkar för nuvarande så har vi lyckats ganska bra. Kåren har fått ett antal nya ledare de senaste åren och tillväxten är också god. Munksnäs Spejarna är ändå en relativt liten kår, vilket i och för sig inte alls har visat sig vara en nackdel.