Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Verksamhet

Vinterhajk

Verksamheten i Munksnäs Spejarna grundar sig på scoutmetoden, med en särskild inriktning på natur- och vildmarksfärdigheter. Sådana färdigheter är t.ex. lägerliv, första hjälp, eldslagning, orientering, naturkännedom, hantverk och matlagning. Dessa färdigheter lär man sig på veckomöten, samt årliga förläggningar, hajker och läger. Särskilt för de yngre scouterna är även en viktig del av verksamheten att leka, ha roligt och vara aktiv. Scoutverksamheten är indelad i sex åldersgrupper, beskrivna nedan. Vilken åldersgrupp man hör till bestäms av vilken årskurs i skolan man går på.

Vargungar

En vargunge, förkortat vu, är en scout som går på årskurs 2–3, dvs. är ungefär 8–9 år gammal. Vargungarna är indelade i grupper som har möte varje vecka under ledning av en vuxen vargungeledare, och deltar dessutom i kårens sommarläger (ca halva lägret) samt den årliga höstförläggningen. Vargungeprogrammet är mera inriktat på lek och pyssel än de äldre scouternas program.

Äventyrsscouter

En äventyrsscout, förkortat äs, är en scout som går på årskurs 4–5, dvs. är ungefär 10–11 år gammal. Äventyrsscouterna är indelade i patruller som har veckomöten, och deltar dessutom i sommarläger, höstförläggning, vinterhajk och vårhajk.

Spejarscouter

En spejarscout, förkortat sp, är en scout som går på årskurs 6–8, dvs. är ungefär 12–14 år gammal. Spejarscouterna är indelade i patruller som har veckomöten, och deltar dessutom i sommarläger, höstförläggning, vinter- och vårhajk, samt andra evenemang som t.ex. scoutfärdighetstävlingar.

Explorerscouter

Explorerscouterna, förkortat ex, är en scout som går på årskurs 9–2, dvs. är ungefär 15–17 år gammal. Explorerscouterna har inte nödvändigtvis själva möten varje vecka, men fungerar ofta som patrulledare eller vicepatrulledare för de yngre scouterna. De kan i regel delta i alla kårens evenemang, och även många evenemang utanför kåren.

Roverscouter

Roverscouterna, förkortat rv, är 18–21 år gamla, och fungerar som ledare i kåren. De kan börja leda vargungar och organisera kårens program. Det ordnas även ibland program riktat särskilt till roverscouterna.

Äldre ledare

De äldre ledarna omfattar alla ledare som fyllt 22 år. De kan vara aktiva ledare som planerar och utför kårens verksamhet, eller ha en mera passiv stödande roll. De kan även fungera som åldersgruppsansvariga, och därmed övervaka och stöda de yngre ledarna i veckoverksamheten.